Doe de test Doe de test

Welk type kot
past het best
bij jou?

Doe de test
kot huren hasselt

Privacyverklaring

Kolmont verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Kolmont en de dienstverlening van Kolmont. Desgevallend worden deze gegevens eveneens gebruikt om u de publicaties van Kolmont te bezorgen die verband houden met projecten of onderwerpen waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Kolmont heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

U heeft steeds het recht Kolmont te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Kolmont verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. U kan contact opnemen met Kolmont via info@kolmont.com of 011 21 11 52.

De website van Kolmont kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Kolmont de behoorlijke werking van de website niet garanderen.